Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Οδηγός Σπουδών
2022-2023

Οδηγός Σπουδών
Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Το γνωστικό πεδίο του Τμήματος καλύπτει τις αδελφές επιστήμες της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας, με δύο αντίστοιχες κατευθύνσεις προπτυχιακών σπουδών - ειδικεύσεις. Το Τμήμα διεξάγει επίσης με αναγνωρισμένη επιτυχία πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με οκτώ επί μέρους ειδικεύσεις.

Με τα μαθήματα ιστορίας και αρχαιολογίας επιδιώκεται η ερμηνευτική προσέγγιση των ιστορικών φαινομένων και η μελέτη των υλικών καταλοίπων της ανθρώπινης δραστηριότητας. Δείτε αναλυτικότερα τους στόχους του Τμήματος.

Μπορείτε να δείτε επίσης τον οδηγό του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, την έκθεση της εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος (2017), την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος (2009), την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε το 2010, τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των ετών 2013-2015 και τη Δήλωση Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας.

Στις 30-01-2019 το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος πιστοποιήθηκε ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και με τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015). Η πιστοποίηση βασίστηκε στην Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, την οποία αποτελούσαν ακαδημαϊκοί πανεπιστήμιων του εξωτερικού.


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΕκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
01 ΠΕΜΠΤΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ